>

Zawartość koszyka

Brak produktów w koszyku.

Regulamin sklepu Brixani

WWW.BRIXANI.COM

Definicje

Kodeks cywilnyUstawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kontokonto założone przez Użytkownika w Sklepie
KonsumentKlient, który jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. osoba fizyczna, o której mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego
KupującyOsoba korzystająca składająca Zamówienie na wybrany Towar posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Sklepu będąca Konsumentem, osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, osobą prawna lub jednostką organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną
Prawo konsumenckieUstawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Sklep/SerwisSklep internetowy dostępny pod adresem www.brixani.com umożliwiający zakup Towarów
SprzedającyBrixani Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku (48-200), ul. Moszczanka 269A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000932516, NIP: 7551939165
TowarAsortyment prezentowany przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu, który może być przedmiotem Zamówienia składanego przez Kupującego
Usługausługi świadczone drogą elektroniczną (w rozumieniu UŚUDE) przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej za pośrednictwem Serwisu
Urządzenieurządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu (np. komputer stacjonarny, laptop, smartfon, tablet), posiadające dostęp do Sieci Internet oraz aktualnej wersji przeglądarki internetowej
Użytkownikosoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta
z Serwisu jako Konsument, osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, lub w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Serwisie
UŚUDEUstawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
ZamówienieOferta dotycząca zakupu wybranego Towaru złożona przez Kupującego
z wykorzystaniem formularza dostępnego w Sklepie

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep prowadzony jest przez Sprzedającego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Regulamin stanowi także regulamin w rozumieniu UŚUDE. Określa warunki korzystania oraz funkcjonowania Usług dostępnych w Serwisie oraz prawa i obowiązki Użytkowników. Regulamin określa również odpowiedzialność Usługodawcy w zakresie świadczonych Usług.
 3. W zakresie w jakim Regulamin reguluje kwestie praw Konsumentów, postanowienia te tyczą się wyłącznie tej grupy osób oraz osób fizycznych zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego.
 4. Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady składania zamówień Towaru i dokonywania transakcji
  2. rodzaje i zakres Usług
  3. warunki świadczenia Usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy
  4. z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym
  5. tryb postępowania reklamacyjnego
  6. warunki zawierania i rozwiązywania umów dotyczących Usług.
 5. Regulamin jest dostępny w Serwisie przed zawarciem umowy nieodpłatnie (pod adresem: www.brixani.com/regulamin/), w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 6. Dostęp i korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Odpłatne jest dokonywanie zakupu Towaru prezentowanego w Sklepie.
 7. Dostęp do Usług oraz do składania Zamówień nie wymaga zakładania Konta użytkownika. Serwis przewiduje jednak taką Usługę.
 8. Serwis wykorzystuje pliki „cookie”, o czym Użytkownik jest informowany wchodząc po raz pierwszy na stronę internetową Serwisu. Jeżeli Użytkownik akceptuje ich stosowanie, klika „Wyrażam zgodę”. Użytkownik ma możliwość dostosować swoje preferencje poprzez przejście do „preferencji”, swoje ustawienia może też zmienić w każdym czasie poprzez kliknięcie na przycisk „polityka cookies”, po kliknięciu którego Użytkownikowi otworzy się pop-up do zarządzania preferencjami plików cookie. Użytkownik może też w każdym czasie wyłączyć stosowanie plików cookie z poziomu swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje, w tym dotyczące celów i funkcji stosowania przez Serwis plików cookie znajdują się w Polityce prywatności znajdującej się w Serwisie pod następującym adresem: www.brixani.com/polityka-prywatnosci/.
 9. Dostęp do Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
  1. dostęp do Sieci Internet (łącze min. 2 Mb/2)
  2. dostęp do aktualnej wersji przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari)
  3. dostęp do sprzętu i oprogramowania umożliwiającego korzystanie z Sieci Internet i przeglądarki internetowej
  4. w przypadku chęci rejestracji w Serwisie konieczne jest posiadanie adresu e-mail.

§2 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu i Usług w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 3. Zabronione jest w szczególności:
  1. podawanie nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,
  2. rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych w Serwisie,
  3. naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Sprzedającego, jego pracowników, osób z nim powiązanych lub osób trzecich,
  4. dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  5. ingerowanie w działanie Serwisu, w tym zmienianie kodu Sklepu, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Sklepu lub oprogramowania albo urządzenia Sprzedającego lub Użytkowników.
 4. Do Usług zalicza się możliwość zapoznania się z treścią Serwisu i wyszukiwania treści w nim zamieszczonych, założenie i korzystanie z Konta użytkownika, formularz Zamówienia (oferty) na zakup wybranego Towaru.
 5. Usługa możliwości zapoznania się z treścią Serwisu i wyszukiwania treści w nim zamieszczonych, trwa przez czas przebywania przez Użytkownika w Serwisie. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z tej Usługi poprzez zakończenie korzystania z Serwisu.
 6. Usługa założenia i korzystania z Konta użytkownika trwa od momentu jego założenia zgodnie z instrukcjami i komunikatami wyświetlanymi w Serwisie do czasu rezygnacji przez Użytkownika z Konta. Użytkownik może w każdy czasie zrezygnować z Usługi założenia i korzystania z Konta użytkownika przez zgłoszenie tego w formie oświadczenia przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres Sprzedającego kontakt@brixani.com wraz ze wskazaniem adresu mailowego, z którego dokonana była rejestracja w Serwisie.
 7. Usługa dotycząca skorzystania z formularza Zamówienia trwa od momentu wybrania pierwszego Towaru przez Użytkownika do zakupu, co dokonuje z poziomu strony głównej Sklepu lub poszczególnych podstron poprzez kliknięcie w kafelku dotyczącym danego produktu przycisku „dodaj do koszyka” lub poprzez kliknięcie na podstronie wybranego Towaru w przycisk „dodaj do koszyka”, który zawiera wykaz wszystkich wybranych do zakupu Towarów i trwa do momentu wybrania wszystkich Towarów przez Użytkownika, które chce kupić, oraz wypełnienia wskazanych pól formularza dostępnego po kliknięciu w zakładce koszyka przycisku „zamówienie”, który umożliwia złożenie zamówienia poprzez uzupełnienie pól w sekcji dane płatności, wybór paczkomatu do doręczenia Towaru i zaznaczenia checkboxu potwierdzających akceptację regulaminu i zaznajomienie się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych przez Sprzedającego oraz kliknięcia w przycisk „kupuję i płacę” na końcu formularza Zamówienia. W zakresie Usługi formularza Zamówienia (oferty) na zakup Towaru, do czasu jej złożenia zgodnie z § 4 Kupujący może zrezygnować przez porzucenie procesu składania Zamówienia (oferty) i nie kliknięcie w jej ostatnim kroku w przycisk „kupuję i płacę”.
 8. Sprzedający informuje o występowaniu typowego zagrożenia w związku z korzystaniem z Usług objętych niniejszym dokumentem, które wynika z faktu wykorzystania do świadczenia usługi sieci Internet. Zaleca się podjęcie po stronie Kupujących właściwych działań mających na celu minimalizację zagrożenia (np. przez stosowania odpowiednich zabezpieczeń antywirusowych i mających na celu ochronę korzystania z sieci Internet). Sprzedający ze swojej strony stosuje zabezpieczenia umożliwiające korzystanie z Usług w sposób mający na celu uniemożliwienie osobom nieuprawnionym dostęp do treści świadczonych usług za pośrednictwem Serwisu (np. za pomocą wykorzystywania protokołu SSL z podpisanym kluczem).
 9. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Usług (nie dotyczy reklamacji dotyczących zakupionych z wykorzystaniem Serwisu Towarów, co zostało opisane w § 9 Regulaminu) polega na przesłaniu treści reklamacji przez Usługobiorcę na adres Usługodawcy wskazany w definicjach lub mailowo na adres kontakt@brixani.com wraz ze wskazaniem informacji co obejmuje reklamacja, jakie jest żądanie osoby reklamującej oraz w jaki sposób mamy się z nią skontaktować (w razie braku podania tej informacji odpowiedź lub kontakt skierujemy na taki adres mailowy bądź tradycyjny, z którego przekazana została reklamacja). Usługodawca ustosunkuje się do żądania Usługobiorcy w terminie 14 dni.

§3 Zasady zakładania i korzystania z Konta

 1. Użytkownik może założyć i prowadzić Konto użytkownika w Serwisie.
 2. Rejestracja Konta w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu co Użytkownik potwierdzi poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u, w którym oświadczy, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego treść.
 3. W celu rejestracji Konta Użytkownik powinien wykonać procedurę przewidzianą w Serwisie, która dostępna jest pod adresem: https://brixani.com/moje-konto/.
 4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Konta w sposób zgodny z prawem oraz zasadami wynikającymi z Regulaminu, a w szczególności wskazanymi w § 2 ust. 2 i 3.

§4 Zasady składania Zamówienia Towaru i zawarcie umowy

 1. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu składać Zamówienia na wybrany Towar, który doda do koszyka z wykorzystaniem formularza Zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 7.
 2. Do złożenia Zamówienia nie jest wymagane założenie Konta.
 3. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w treści formularza Zamówienia, w tym w szczególności podać swoje dane, dane do wysyłki, dane kontaktowe oraz wybrać sposób płatności.
 4. Dostawa odbywa się odpłatnie z wykorzystaniem usług zewnętrznego przewoźnika, tj. Inpost.
 5. Użytkownik przed złożeniem Zamówienia powinien zweryfikować poprawność wprowadzonych danych oraz zweryfikować czy formularz Zamówienia zawiera produkty, które wybrał do zakupu.
 6. Jeżeli wszystkie informacje się zgadzają Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem i zaznaczyć checkbox „Zapoznałem się z treścią regulaminu sklepu i zasad dotyczących przetwarzania danych i akceptuję treść tych dokumentów. Następnie kliknąć w przycisk „kupuję i płacę”, po kliknięciu którego zostanie przeniesiony do okna serwisu transakcyjnego w celu dokonania płatności online.
 7. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ustępach powyższych następuje złożenie Zamówienia.
 8. Złożenie Zamówienia przez Kupującego stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Sprzedający niezwłocznie dokona potwierdzenia otrzymania oferty i przyjęcia Zamówienia do realizacji, co dokonuje się w formie wiadomości mailowej przesłanej na adres mailowy Kupującego, który podany został na formularzu Zamówienia. Dokonanie przez Sprzedającego czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi akceptację warunków oferty Kupującego oraz zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu poniższego.
 9. W razie wybrania przez Kupującego sposobu zapłaty opisanego w ust. 5 pkt 1 powyżej warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i przyjęcia Zamówienia do realizacji jest dodatkowo dokonanie zapłaty w terminie wskazanym w tym postanowieniu. Brak zapłaty przez Kupującego w w/w terminach powoduje, że umowa sprzedaży nie zostanie zawarta, a Zamówienie nie zostanie zrealizowane. Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego w formie wiadomości mailowej.

§5 Ceny i płatność

 1. Ceny widniejące w serwisie stanowią kwoty brutto i wyrażone są w walucie polskiej (PLN).
 2. Ceny Towaru nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Dostępne sposoby płatności:
  1. z wykorzystaniem systemu transakcyjnego PayU, za pomocą jednego ze sposobów przewidzianych w w/w serwisie transakcyjnym.
 4. W razie konieczności zwrotu należności, Sprzedający dokona ich w ten sam sposób w jaki nastąpiła płatność.

§6 Zasady i koszty dostawy

 1. Towary dostarczane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wykorzystaniem podmiotów zewnętrznych na adres podany przez Kupującego w formularzu Zamówienia.
 2. Kupujący ponosi koszty doręczenia w wysokości przedstawionej w formularzu Zamówienia, chyba że strony osobnym porozumieniem postanowią inaczej.
 3. Dostawa odbywa się poprzez firmę kurierską (InPost) z wysyłką Towaru do paczkomatów.
 4. Termin dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych liczony od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§7 Zgłaszanie naruszeń

 1. Użytkownik oraz inne osoby mogą zgłaszać naruszenia praw autorskich, dóbr osobistych i inne, które zostały przez nie zauważone w Serwisie.
 2. Zgłoszenia można dokonać przesyłając wiadomość mailową opisującą okoliczności potwierdzające naruszenie na adres kontakt@brixani.com.
 3. Sprzedający przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia oraz poinformuje osobę zgłaszającą naruszenie o poczynionych ustaleniach.

§8 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a Prawach konsumenckiego może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość w zakresie Usług w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 38 Prawa konsumenckiego.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć w następujący sposób:
  1. przesyłając pocztą oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres Usługodawcy,
  2. przesyłając do Usługodawcy drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: kontakt@brixani.com.
 3. W celu złożenia oświadczenia odstąpieniu można skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. Stosowanie załączonego wzoru nie jest obowiązkowe.
 4. W przypadku złożenia przez Kupującego skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę której dotyczy oświadczenie uważa się za niezawartą.
 5. W razie odstąpienia Kupujący zobowiązany jest do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru jeśli wybrany sposób doręczenia Towaru jest inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego.
 6. W razie odstąpienia od umowy Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§9 Odpowiedzialność i reklamacje

 1. Konsumentowi przysługują względem Usługodawcy uprawnienia z tytułu rękojmi za wady (art. 556-576 Kodeksu cywilnego), a postanowienia niniejszego Regulaminu w żadnym zakresie ich nie wyłączają ani nie ograniczają. W odniesieniu do osób fizycznych zawierających umowy bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla takich osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej zastosowanie mają te uprawnienia przysługujące konsumentom, które zostały wskazane w Kodeksie cywilnym jako uprawnienia również tej kategorii osób.
 2. Reklamację dotyczącą świadczonych Usług należy złożyć na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@brixani.com.
 3. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę jej wystąpienia), dane identyfikujące Kupującego (w tym jego dane teleadresowe) składającego reklamację, oraz żądanie w związku z zaistniałą wadą.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego złożonego przez Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że Usługodawca uznał żądanie Konsumenta za uzasadnione.

§10 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą̨ unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną̨, interaktywną stronę̨ internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość́ umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem dotyczące świadczenia Usług przez Usługodawcę mogą zostać zakończone polubownie, np. w drodze postępowania:
  1. w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, które jest wszczynane na wniosek wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1063 z późn. zm.) na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Dz.U. z 2017 r., poz. 1014)
  2. przed stałymi sądami polubownymi przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1063, z późn. zm.), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1356) sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę

§11 Postanowienia końcowe

 1. Treści prezentowane w Serwisie, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz winny być traktowane jako zaproszenie do składania ofert.
 2. Umowa może być zawarta w języku polskim.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie opublikowania w Serwisie.
 6. Sprzedający ma prawo zmiany z ważnych powodów niniejszego Regulaminu w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, w szczególności w razie zmian przepisów prawa lub wykorzystywanych przez Serwis technologii.
 7. W stosunku do umów zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu aktualne na dzień zawarcia Umowy. Wszystkie wersje Regulaminu będą dostępne w Serwisie.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.08.2022r.

Załącznik do Regulaminu – Pouczenie o prawie do odstąpienia i formularz odstąpienia od umowy

 1. Konsument lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a Prawach konsumenckiego jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.
  W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Usługodawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Usługodawca zapewnia możliwość porozumiewania się w tym zakresie w następujący sposób:
  1. przesyłając pocztą oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres Usługodawcy,
  2. przesyłając do Usługodawcy drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: kontakt@brixani.com.
 2. Istnieje możliwość skorzystania ze wzoru formularza do odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu, wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania tego prawa przez Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument lub osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a Prawach konsumenckiego, która zawarła umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem konieczności poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru jeśli wybrany sposób doręczenia Towaru jest inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę oraz w razie odpowiedzialności za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru.

Dokument odstąpienia od umowy